4. 10. 2013.

Преносимо: ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ од 7. до 13. октобра 2013. године

На основу члана 73. и 74. Закона о друштвеној бризи о деци („Службени гласник РС”  бр. 49/92 , 29/93 , 53/93 , 53/93 - др. закон, 67/93 , 67/93 - др. закон, 28/94 , 47/94 , 48/94 - др. закон, 25/96 , 29/01 , 16/02 - др. закон, 62/03 - др. закон, 64/03 - исправка, 101/05 - др. закон, 18/10 - др. закон), и члана 42. став 1.  Закона о Влади (,,Службени гласник РС” бр. 55/05, 71/05-испр.,101/07, 65/08, 16/11, 68/12-одлука УС и 72/12) Министар рада, запошљавања и социјалне политике доноси

    
    Ове године Дечија недеља посебну пажњу посвећује доприносу стварања позитивне климе за рађање и пружање подршке развоју модела одговорног родитељства, у складу са релевантним међународним и националним документима и позитивним прописима. Стога Програм активности обележавања Дечије недеље у 2013. години одвијаће се под мотом:   

Слушајте мама и тата, 

желим сестру ил’ брата!

 Дуга традиција обележавања Дечије недеље у свету и код нас, а на иницијативу организације Пријатељи деце Србије,  сада већ вишедеценијског актера ове манифестације, 1987. године је дефинисана Законом о друштвеној бризи о деци. Дечија недеља се сваке године одржава у месецу октобру, са циљем скретања пажње јавности на децу и младе, на дете као носиоца права, на потребе деце у породици, друштву и локалној заједници, на њихово право да одрастају у што бољим условима, на једнаке шансе за развој и остварење потенцијала.   

Уз подршку и покровитељство Министарства рада, запошљавања и социјалне политике у реализацији активности Дечије недеље, као и учешће других владиних институција и организација цивилног друштва, активним укључивањем локалних организација Пријатеља деце, школа и јединица локалне самоуправе широм Републике Србије, Дечија недеља у протеклим годинама континуирано и видљиво указује на важна питања, и истиче потребу развоја интегрисаног и савременог националног система за промоцију и заштиту дечијих права. На тај начин, подстиче се стварање услова за још бољи положај деце у друштву, и пружа се подршка у финансијском, социјалном, здравственом, културном и образовном смислу, ка остварењу тог циљу.
Заједничка одговорност свих актера овогодишњег програма активности Дечије недеље је допринос креирању позитивне популационе климе, као и подизање репродуктивне свести која подразумева прихватање личне улоге и одговорности појединца у решавању основних популационих проблема заједнице у којој живи, што би имало дугорочне позитивне популационе последице.
Програм активности Дечије недеље чини низ акцијa на републичком и локалном нивоу широм Републике Србије, уз пуну партиципацију деце и младих.

ОПШТИ ЦИЉЕВИ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ СУ:

-скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце,
-указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити и остваривању права деце,
-презентација постигнутих резултата,
- указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце,
-подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права и оптимални развој сваког детета,
-промоција активног учешћа саме деце у доношењу одлука које их се тичу,
-покретање иницијатива и нових акција које ће доприносити побољшању положаја деце у Републици Србији и остваривању њихових права. 

Програмске активности и тема Дечије недеље ослањају се на релевантна међународна и национална документа и позитивне прописе који препознају важне задатке у процесу придруживања ЕУ. Основни концепт програма Дечије недеље је концепт права детета, чије увођење у нормативни систем Републике Србије датира почетком овога века, а потврђен је новим Уставом из 2006. године.
Конвенција о правима детета Уједињених нација, усвојена 20. новембра 1989. године, а која је ступила на снагу 1990. године, полазна је основа у приступу осмишљавања и реализације Дечије недеље. Међународна заједница је 2002. године донела је документ ,,Свет по мери деце”, усвојен на Специјалном заседању Генералне скупштине Уједињених нација о деци. Овај документ, позивајући се на Конвенцију УН о правима детета, даје јасне смернице за обликовање света у коме ће права сваког детета бити призната, заштићена и остварена.
Република Србија је 2000. године  усвојила Миленијумску декларацију, која садржи миленијумске развојне циљеве, као и Национални план акције за децу (НПА) који представља стратешки документ Владе за креирање политике државе према деци до 2015. године. Његов главни циљ је да се свој деци обезбеди равноправност, доступност, квалитет и ефикасност јавних служби за децу, у свим важним областима. Ове документе је пратило доношење планова акције за децу у јединицама локалне самоуправе (ЛПА).
Влада Републике Србије је 2005. године усвојила и Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања. Породичним законом, исте године, у национално законодавство уграђени су главни принципи Конвенције о правима детета (право на живот, опстанак и развој, право на најбољи интерес детета, право на партиципацију и право на недискриминацију).
Од посебног значаја су документа  која се односе на интеграцију деце са сметњама у развоју, побољшање доступности и квалитета образовања, са посебним акцентом на децу из маргинализованих група, и  дају опште оквире за појединачне мере у циљу стварања напредног инклузивног друштва.
У 2012. години основан је Одбор за права детета као ново радно тело Народне Скупштине Републике Србије, а Република Србија је започела процес израде другог и трећег периодичног извештаја о примени Конвенције о правима детета конституисањем радне групе, који би требало да се оконча током 2013. године. У 2012. години усвојена је и 

Стратегија образовања до 2020. године, а њени главни циљеви су доступност, ефикасност и релевантност образовања.
Од изузетног је значаја да се остваривањe стратешких планова и планова акције посматра као инструмент развоја, и да се приступи ефективној координацији и управљању активности у оквиру послова везаних за права детета у целини, на државном нивоу.

Дечија недеља ове године, а у складу са Стратегијом подстицања рађања као кровног документа за решавање проблема ниског наталитета, посвећује пуну пажњу стварању подстицајне климе за рађање, уз пружање посебне подршке моделу одговорног родитељства.
Република Србија се још средином прошлог века суочила са проблемом рађања деце које је далеко испод потреба просте репродукције становништва, и које представља основни покретач депопулације и дубоких промена у старосној структури становништва. Према подацима Републичког завода за статистику (РЗО), у Србији je у 2011. години живорођено 65.598 беба, тј. регистрована је стопа наталитета од 9,0 промила. Са мање од десет живорођених на 1.000 становника Србија спада у групу европских земаља са најнижим вредностима опште стопе наталитета, тако да је просечна старост становника Србије чак 42,2 године.
Дечија недеља је прилика да се јавно говори о овом проблему, да се анализира постојеће стање, и да се подрже сва настојања и актери у успостављању подстицајнијег друштвено-економског оквира за подизање наталитета, али и развоја личне свести о овом проблему. То је прилика да се на локалном и републичком нивоу подстакну и конкретне активности са овим циљем.
Програм активности за време трајања Дечије недеље у 2013. години Министарство рада, запошљавања и социјалне политике реализује у сарадњи са Пријатељима деце Србије и мрежом организација Пријатеља деце у Београду и широм Републике Србије, уз подршку других организација цивилног друштва, удружења, социјалних, образовних и културних институција, еминентних стручњака, уметника и грађана.
Програм се доставља свим градоначелницима и председницима општина, са апелом да у складу са Римском декларацијом Градоначелници заштитници деце, у својим заједницама допринесу садржају,  видљивости и ефективности Дечије недеље.


ПРОГРАМ:

1. ОТВАРАЊЕ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ

·    Јавна и медијска промоција „Дечије недеље”


1.1.1.    Намера: Најава Програма активности у време  Дечије недеље,  презентација визуелног идентитета.
Почетак медијске кампање. Упознавање јавности са најважнијим телима и званичним докуменатима који доприносе напретку савременог и интегрисаног националног система бриге о деци, остваривању права детета и већем укључивању деце и младих у акције које се односе на њих. Посебно ће се ставити акценат на то да je централна тема овогодишње Дечије недеље стварање подстицајне климе за рађање, и развој модела одговорног родитељства. У том циљу, и у циљу афирмације примера добре праксе у пружању подршке деци и њиховом развоју, као и подршци одговорном рађању, на скупу ће бити додељено признање за доброчинство деци ,,Маслачак”, које ће ове године припасти Мили Алијоски, бабици из Београда, која преко 50 година припрема труднице да лакше донесу бебу на свет, те је до сада на тај начин помогла рађање више од 100.000 беба. Након јавне и медијске промоције предвиђено је да учесници отварања Дечије недеље, са стручњацима, представницима организација цивилног друштва и медија, учествују у јавној дебати на тему „Подршка рађању - између могућности и препрека”.
1.1.2. Организатори: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике и Пријатељи деце Србије.
1.1.3. Облик рада: Јавна и медијска промоција, дебата на тему улоге медија у стварању позитивне климе за рађање.  
1.1.4. Учесници: представници Владе Републике Србије, Одбора Народне Скупштине за права детета, Заштитника права грађана-заменика за права детета, УНИЦЕФ-а, Пријатеља деце Србије, организација цивилног друштва које подржавају и промовишу одговорно родитељство и породичне вредности, удружења наставника и васпитача, медија и новинарских удружења, као и других институција, организација, удружења и појединци који се ангажују на стварању позитивне климе за рађање, и промовишу модел одговорног родитељства.
1.1.5. Дан и место: Понедељак, 7. октобар, Дом омладине.

Активности на локалном нивоу: Разни видови јавне и медијске промоције Дечије недеље,  Конвенције УН о правима детета и других позитивних међународних и домаћих прописа, као и актуелне теме – програми, конференције за штампу, округли столови, дебате, специјалне емисије у локалним медијима...

2. СЕДНИЦА УЧЕНИЧКИХ ПАРЛАМЕНАТА

·    Скуп представника ученичких парламената из двадесет градова Србије

2.2.1. Намера: Стање репродуктивног здравља становништва од пресудног је значаја за остваривање родитељства, те је додатна едукација и информисаност средњошколаца у овој области неопходна, посебно имајући у виду све раније ступање у сексуалне односе, као и значајан број абортуса и полно преносивих болести међу адолесцентима. Кроз дебату „Поглед са наше стране – очување репродуктивног здравља младих у функцији здраве породице”, 50 средњошколаца из 20 места у Србији, са осталим учесницима, активно и мултидисциплинарно ће се бавити подизањем свести младих о репродуктивном здрављу, идентификацијом ризичних фактора репродуктивног здравља, као и неопходним облицима вршњачке и системске подршке, у функцији одржавања репродуктивног здравља младих (у породици, школи, медијима, друштву у целини...). Скуп ће бити организован као право скупштинско заседање, са радним председништвом, утврђеним дневним редом по правилима скупштинске процедуре, са излагањима ограниченим на пет минута и званичним закључцима који ће бити усвојени и прослеђени јавности. Главна тема расправе подржаће идеју водиљу целе Дечије недеље.
2.2.2. Организатор: Министарство рада запошљавања и социјалне политике, Пријатељи деце Србије и ђачки парламенти.
2.2.3. Учесници: Представници ђачких парламената, школских савета родитеља, наставничких удружења, удружења грађана, медија, стручњаци из области репродуктивног здравља...
2.2.4. Облик рада: Интерактивна седница.
2.2.5. Дан и место: Уторак, 8. октобар, Народна скупштина Републике Србије

Активности на локалном нивоу: Трибине - сусрети ђака парламентараца са стручњацима из области репродуктивног здравља, и упознавање локалне заједнице са мерама и активностима које се могу предузети за очување репродуктивног здравља младих. Специјалне емисије и прилози на локалним медијима. 

3. ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА

·    Посета породица са више деце представницима Владе

3.1.1.  Намера: Овај пријем традиционално има за циљ непосредан сусрет деце и пријатеља деце, а ове године и њихових породица, са представницима Владе Републике Србије, који својим радом доприносе стварању позитивне климе за рађање, и пружају подршку одговорном родитељству. Деца и њихови родитељи ће бити у прилици да изнесу мишљења и предлоге, поставе питања и саопште своја очекивања. Сусрет има за циљ подстицање непосредног контакта као темеља партиципације свих актера у остваривању иницијатива и акција за децу и са децом, као и њихових породица. У делегацији која ће посетити представнике Министарства рада, запошљавања и социјалне политике биће породице са више деце, укључујући хранитељске и усвојитељске породице. Као амбасадори родитељства, биће позвани познати, еминентни ствараоци који раде са децом и за децу, а који су и сами родитељи више деце. Деци на пријему, представници Министарства уручиће пригодне поклоне.
3.1.2.  Организатор: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Пријатељи деце Србије.
3.1.3. Облик рада: Пријем породица са више деце у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
3.1.4.  Учесници: Представници Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Заштитник права грађана-заменик за права детета, ствараоци за децу, деца и млади различитог узраста у пратњи својих породица.          
3.1.5.  Дан и место: Среда, 9. октобар, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Владе Републике Србије.

Активности на локалном нивоу: Посете породица са више деце градоначелнику и/или локалним службама за бригу о деци; пријем, представљање, разговор, размена искустава.

4. ДОДЕЛА ГОДИШЊИХ НАГРАДА: ,,НЕВЕН” И ,,ДОБРА ИГРАЧКА”

·    Књижевна награда ,,Невен”

4.1.1.  Намера: Подстицање уметничког стваралаштва за децу, афирмисање аутора и најуспешнијих остварења за децу у протеклој години, додела награда за белетристику, илустрацију и књигу из области популарне науке. Посебан циљ: обезбеђивање књига приспелих на конкурс за породице са више деце, у виду поклона и подршке.
4.1.2.  Организатор: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике и Пријатељи деце Србије.
4.1.3.  Облици рада: Жирирање професионалног жирија и додела награда, рад на медијској промоцији.
4.1.4. Учесници: Дечија читалачка публика, наставници, васпитачи, представници Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства културе и информисања, ствараоци за децу, стручњаци - промотери квалитетне дечије литературе.
4.1.5.  Дан и место: Четвртак, 10. октобар, Београд, Скупштина града.
   
Активности на локалном нивоу: Дечије акције размене књига на трговима или улицама, јавни наступи деце рецитатора и дечјих драмских група чија остварења почивају на текстовима савремене литературе за децу код нас и у свету, локалне акције поклањања и размењивања књига.

·    Признање за квалитет ,,Добра играчка”

4.2.1.  Намера: Промовисање домаће квалитетне играчке, подстицање произвођача и увозника да их обезбеде на тржишту; информисање јавности о критеријумима квалитета играчке (васпитно-образовни, здравствени, естетски, техничко-технолошки). Посебан циљ: достављање играчака приспелих на конкурс  породицама са више деце, у виду поклона и подршке.
4.2.2.  Организатор: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике и Пријатељи деце Србије.
4.2.3.  Облици рада: Избор и жирирање професионалног жирија, додела признања.
4.2.4. Учесници: Произвођачи и увозници играчака, психолози, педагози, васпитачи, технолози, дефектолози, деца.
4.2.5.  Дан и место: Четвртак, 10. октобар, Београд, Скупштина града. 

Активности на локалном нивоу: Ревије играчака које су правила деца и одрасли за своје потребе, ревије традиционалних играчака и игара, отворене креативне радионице за израду играчака од природних материјала, локалне акције поклањања играчака породицама са више деце.


5. ФЕСТИВАЛ ДЕЧИЈЕГ СТВАРАЛАШТВА НА КАЛЕМЕГДАНУ

·    Презентација дечјег стваралаштва, креативне радионице, изложба на отвореном

5.1.1. Намера: Промоција права детета на стваралаштво, културу и игру, скретање пажње на дечије потребе за слободним временом и могућностима да искажу своје физичке и менталне способности, знања и вештине. Посебан циљ: Заједничко дружење у циљу представљање стваралачких активности као развојног подстицаја.
5.1.2. Организатор: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Пријатељи деце Србије и Пријатељи деце Београда.
5.1.3. Облици рада: Сценски приказ дечијег стваралаштва у фестивалској атмосфери, уметничке радионице и радионице дечјих игара, пункт традиционалних игара. Отворена изложба ликовних радова основаца из београдских школа, на тему овогодишњег мотоа Дечије недеље: „Слушајте мама и тата, желим сестру ил’ брата”.
5.1.4. Учесници: Предшколци из вртића, основношколци, њихове породице, породице са децом, наставници, познати уметници и јавне личности.
5.1.5.  Дан и место: Петак, 11. октобар, Калемегдан, парк и плато испред Павиљона ,,Цвијета Зузорић”.

Активности на локалном нивоу: Организовани дечији фестивали у јединицама локалне самоуправе, заједничко дружење деце и младих различитих узраста. Локалне изложбе ученика основних школа на тему овогодишњег мотоа Дечије недеље. У току Дечије недеље биће активна интернет изложба на исту тему, отворена за сву децу из Србије, која ће и након Дечије недеље остати као један од трајних резултата реализованих активности.


6.  МОСТОВИ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА 

·    Дружење деце и старих кроз размену стваралачких активности и подршку породице

6.1.1.Намера: У циљу развијања солидарности према старима и поштовања њиховог животног искуства, а као подршка новим генерацијама родитеља, деца и млади ће у току Дечије недеље имати организоване сусрете са старима у непосредном окружењу.
6.1.2. Организатори: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Пријатељи деце Србије у партнерству са организацијама и удружењима која се баве правима старих, и  установама за њихов смештај.
6.1.3. Облици рада: Заједнички програм хора и песника из Геронтолошког центра Бежанијска коса, и даровите и награђиване деце свих узраста (предшколаца, школске деце, младих), кроз музичке, драмске и литерарне тачке, у складу са овогодишњом темом и мотом Дечије недеље. На интерактивно дружење кроз програм и заједнички ручак биће позвана деца, унуци, прауници корисника услуга Геронтолошког центра, и родитељи деце учесника.
6.1.4. Учесници: Стари на смештају у Геронтолошком центру Бежанијска коса, деца и млади предшколског и школског узраста, васпитачи, наставници, родитељи, јавне личности.
6.1.5. Дан и место: Субота, 12. октобар, Геронтолошки центар Бежанијска коса.

Активности на локалном нивоу: Организовани сусрети деце и младих, уз подршку породица, са старима у локалној заједници; одговарајуће активност у вртићима, школама и општинама.
   

7. САЈАМ УДРУЖЕЊА И АКЦИЈА ,,ДЕЦА – ДЕЦИ”
 
·    Представљање активности и акција

7.1.1. Намера: Представљање активности и акција удружења која промовишу породичне вредности, доприносе позитивној клими за рађање, и пружају подршку одговорном родитељству, а посебно удружења које се путем креативних и уметничких активности у различитим областима баве децом и младима. Размена искустава добре праксе.
7.1.2.  Организатори: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Пријатељи деце Србије и удружења која се баве породицом, децом и младима.
7.1.3.  Облици рада: Претходна најава акције „Деца – деци” у вртићима и школама (акција подразумева сакупљање школског прибора, књига, играчака које ће по завршетку Дечије недеље бити уручене породицама са више деце), промотивни штандови удружења са изложеним радовима, отворене радионице, кратки сценски перформанси.
7.1.4.  Учесници: Локалне организације Пријатеља деце, удружења која се баве породицом, децом и младима, деца, родитељи, школе, вртићи, спонзори...
7.1.5.  Дан и место: Недеља, 13.октобар, Трг Републике, Београд.

Активности на локалном нивоу: Локални сајмови удружења, представљање локалних активности и акција локалних удружења која подстичу и промовишу породичне вредности, позитивну климу за рађање и активна су на пружању подршке одговорном родитељству; удружења која се кроз креативне и уметничке активности, баве децом и младима, деца, родитељи...

Пренето са сајта Пријатељи деце Србије

Нема коментара:

Постави коментар